ECRK - szkolenia dla oświaty

szkolenia dla Rad Pedagogicznych

SZKOLENIE NR 7. Analiza ilościowa i jakościowa testów szkolnych


SZKOLENIE NR 7. Analiza ilościowa i jakościowa testów szkolnych

Program szkolenia obejmuje: 

  • pojęcie pomiaru dydaktycznego.
  • techniki obliczania podstawowych wskaźników: łatwości, frakcji opuszczenia, rzetelności testu i innych.
  • ćwiczenia praktyczne, w tym pełna analiza ilościowa testu.

Główny cel szkolenia to doskonalenie kompetencji nauczycieli z zakresu diagnozy edukacyjnej.

Część teoretyczna szkolenia nie tylko przybliża najważniejsze pojęcia pomiaru dydaktycznego, ale przede wszystkim ma na celu uświadomienie Radzie Pedagogicznej rosnącego znaczenia prowadzenia analiz ilościowych i jakościowych, wynikającego z prawnego obowiązku nauczyciela indywidualizacji pracy z uczniem i dostosowywania wymogów edukacyjnych oraz programu nauczania zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 oraz 21 czerwca 2012.

Zasadniczą część tego e-szkolenia, adresowanego głównie do rad pedagogicznych, stanowi kompleksowa analiza ilościowa i jakościowa testu szkolnego. Jest ona na bieżąco prowadzona i obszernie komentowana na ekranie. Szczegółowo omawiany jest sposób wyliczenia każdego wskaźnika; następnie uczestnicy dokonują - dla utrwalenia umiejętności - samodzielnych obliczeń. Na końcu, dla każdego wskaźnika podawany jest sposób jego interpretacji oraz konkretna interpretacja dla wartości wyliczonej w trakcie szkolenia.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z materiałem demonstracyjnym (skrót szkolenia), który pokazuje nasz sposób pracy i interakcji w trakcie tego e-szkolenia.

Szkolenie trwa 60 minut.

Do szkolenia dołączona jest praca domowa dla nauczycieli: obszerna analiza ilościowa (z kluczem dla dyrektora placówki).

Podczas przygotowywania szkolenia pracowaliśmy m.in. z materiałami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a przy wskaźnikach rzetelności (KR20 i alfa Cronbacha) korzytaliśmy z opracowania "Metody szacowania rzetelności" K. Jankowskiego i M. Zajenkowskiego z Wydziału Psychologii UW.

Cena: 245.00 PLN

Zapraszamy do obejrzenia
pełnej wersji szkolenia!

Chcę obejrzeć szkolenie dla nauczycieli


Uczestnicy szkolenia „SZKOLENIE NR 7. Analiza ilościowa i jakościowa testów szkolnych” obejrzeli również:

SZKOLENIE NR 5. Zasady oceniania i klasyfikowania uczniów w placówce oświatowej

Czy całe grono pedagogiczne Państwa szkoły zna i stosuje zasady oceniania, takie jak m.in. systematyczność i rytmiczność, różnorodność, różnicowanie wymagań, jawność kryteriów, otwartość, różnicowanie ważności ocen? Czy wszyscy nauczyciele mają świadomość obowiązków, jakie nakłada na nich Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (...) oraz inne akty prawne podejmujące tematykę oceniania i klasyfikacji?

Nasza współpraca z wieloma szkołami wskazuje, że w tym obszarze, będącym wszak jednym z filarów procesu kształcenia, niestety bardzo często pojawiają się uchybienia ...

Inne szkolenia dla Rad Pedagogicznych 

SZKOLENIE NR 1. Zasady prowadzenia dokumentacji pedagogicznej

Szkolenie dla rady pedagogicznej przeznaczone na potrzeby wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w każdej jednostce oświatowej, zarówno publicznej jak i niepublicznej.

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani:

  • z przepisami prawa określającymi rodzaje dokumentacji 
    pedagogicznej i zakresy informacji, które w tych dokumentach koniecznie muszą być zawarte,
  • z zasadami prowadzenia (wypełniania) dokumentów szkolnych oraz sposobem dokonywania sprostowań i poprawek.

Inne szkolenia dla Rad Pedagogicznych 

SZKOLENIE NR 10. Odpowiedzialność prawna nauczyciela

W obliczu zmian, jakim podlega dzisiejsza szkoła, w obliczu wzrostu stopnia skomplikowania przepisów oświatowych i rosnących wymagań w stosunku do nauczycieli, w obliczu wzrastającej świadomości, a czasem również roszczeniowości rodziców i wreszcie w obliczu nagłaśnianych w mediach przykładów niewłaściwych bądź niezgodnych z prawem zachowań nauczycieli warto aby kadra pedagogiczna dokładnie znała zakres swojej odpowiedzialności.

Odpowiedzialności, której źródeł szukać należy przede wszystkim w prawie cywilnym, karnym, oświatowym i prawie pracy.

Inne szkolenia dla Rad Pedagogicznych 

SZKOLENIE NR 2. Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej

Nauczyciele i pracownicy administracji w placówce oświatowej mają szeroki dostęp do danych osobowych uczniów, rodziców i osób fizycznych niezwiązanych bezpośrednio ze szkołą np. interesantów, kontrahentów. Ustawowy obowiązek ochrony danych osobowych ciążący na pracownikach musi być zrealizowany w taki sposób, by konstytucyjne prawo obywatela do ochrony jego danych było zagwarantowane, zaś przetwarzanie, zbieranie, udostępnianie i utrwalanie danych odbywało się zgodnie z przepisami zawartymi w § 26 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

Pracownicy jednostki oświatowej powinni znać: 
1) zasady postępowania z danymi osobowymi,
2) zapisy w wewnętrznych procedurach ochrony danych.

 

Inne szkolenia dla Rad Pedagogicznych 


Współpracują z nami: szkolenia nauczycieliszkolenia

Copyright @ 2012 ECRK - szkolenia online dla oświaty

Regulamin korzystania z serwisu