SZKOLENIE NR 7. Analiza ilościowa i jakościowa testów szkolnych

Program szkolenia obejmuje: 

 • pojęcie pomiaru dydaktycznego.
 • techniki obliczania podstawowych wskaźników: łatwości, frakcji opuszczenia, rzetelności testu i innych.
 • ćwiczenia praktyczne, w tym pełna analiza ilościowa testu.

Główny cel szkolenia to doskonalenie kompetencji nauczycieli z zakresu diagnozy edukacyjnej.

SZKOLENIE NR 5. Zasady oceniania i klasyfikowania uczniów w placówce oświatowej

Czy całe grono pedagogiczne Państwa szkoły zna i stosuje zasady oceniania, takie jak m.in. systematyczność i rytmiczność, różnorodność, różnicowanie wymagań, jawność kryteriów, otwartość, różnicowanie ważności ocen? Czy wszyscy nauczyciele mają świadomość obowiązków, jakie nakłada na nich Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (...) oraz inne akty prawne podejmujące tematykę oceniania i klasyfikacji?

Nasza współpraca z wieloma szkołami wskazuje, że w tym obszarze, będącym wszak jednym z filarów procesu kształcenia, niestety bardzo często pojawiają się uchybienia ...

SZKOLENIE NR 1. Zasady prowadzenia dokumentacji pedagogicznej

Szkolenie dla rady pedagogicznej przeznaczone na potrzeby wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w każdej jednostce oświatowej, zarówno publicznej jak i niepublicznej.

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani:

 • z przepisami prawa określającymi rodzaje dokumentacji 
  pedagogicznej i zakresy informacji, które w tych dokumentach koniecznie muszą być zawarte,
 • z zasadami prowadzenia (wypełniania) dokumentów szkolnych oraz sposobem dokonywania sprostowań i poprawek.

SZKOLENIE NR 10. Odpowiedzialność prawna nauczyciela

W obliczu zmian, jakim podlega dzisiejsza szkoła, w obliczu wzrostu stopnia skomplikowania przepisów oświatowych i rosnących wymagań w stosunku do nauczycieli, w obliczu wzrastającej świadomości, a czasem również roszczeniowości rodziców i wreszcie w obliczu nagłaśnianych w mediach przykładów niewłaściwych bądź niezgodnych z prawem zachowań nauczycieli warto aby kadra pedagogiczna dokładnie znała zakres swojej odpowiedzialności.

Odpowiedzialności, której źródeł szukać należy przede wszystkim w prawie cywilnym, karnym, oświatowym i prawie pracy.

SZKOLENIE NR 2. Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej

Nauczyciele i pracownicy administracji w placówce oświatowej mają szeroki dostęp do danych osobowych uczniów, rodziców i osób fizycznych niezwiązanych bezpośrednio ze szkołą np. interesantów, kontrahentów. Ustawowy obowiązek ochrony danych osobowych ciążący na pracownikach musi być zrealizowany w taki sposób, by konstytucyjne prawo obywatela do ochrony jego danych było zagwarantowane, zaś przetwarzanie, zbieranie, udostępnianie i utrwalanie danych odbywało się zgodnie z przepisami zawartymi w § 26 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

Pracownicy jednostki oświatowej powinni znać: 
1) zasady postępowania z danymi osobowymi,
2) zapisy w wewnętrznych procedurach ochrony danych.

 

SZKOLENIE NR 4. Mobbing w placówce oświatowej

Zgodnie z zapisami art. 94³ kodeksu pracy „pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi”.

Wprowadzenie Paktu Antymobbigowego jest jedną z form unormowania etycznego postępowania pracowników, ale tylko formą administracyjną. Do tego, by w zakładzie pracy mobbing nie występował potrzebne jest przede wszystkim zrozumienie tego zjawiska, znajomość możliwych sposobów skutecznego przeciwdziałania i nade wszystko odpowiedzialności cywilnej i karnej za naruszanie godności innej osoby.

Praktyka pokazuje, że większość osób utożsamia mobbing z przydziałem dodatkowych zadań, stawianiem wymogów co do jakości wykonywanej pracy, nadzorem czy kontrolą. Łatwo w takich sytuacjach formułuje się oskarżenia! A to nie ma nic wspólnego z mobbingiem! W ostatnim czasie jedną z częściej mobbingowanych osób jest dyrektor szkoły. 

SZKOLENIE NR 3. Zasady organizacji i świadczenia pomocy p-p po zmianie prawa od 1 września 2013

Rozporządzenie MEN z dn. 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach całkowicie uchyliło wcześniejsze Rozporządzenie, w którym była mowa m.in. o planach działań wspierających (PDW), o Kartach Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU), o konieczności opracowywania uczniom z orzeczeniami Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET-ów). Skoro już tych, dość uciążliwych zapisów nie ma, to jak zorganizować i w jaki sposób udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej potrzebującym uczniom?

Nasze e-szkolenie wyczerpująco odpowiada na to pytanie!

SZKOLENIE NR 6. Kontrola zarządcza w placówce oświatowej i jej standardy

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia:

 • istota kontroli zarządczej,
 • standardy kontroli zarządczej,
 • mechanizmy kontroli zarządczej niezbędne  do osiągania celów i realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych w placówce oświatowej,
 • analiza ryzyk związanych z realizacją podstawy programowej.

Ponadto podczas szkolenia omówimy rolę Rady Pedagogicznej w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej.

SZKOLENIE NR 8. Zarządzanie czasem przez nauczyciela

"Zarządzanie czasem przez nauczyciela" to pierwsze z serii szkoleń tzw. miękkich umiejętności, oferowanych na naszej platformie e-szkoleniowej. 

Obserwując kierunki dyskusji politycznej należy się spodziewać, iż nauczyciele będą musieli zmierzyć się z nowymi, dodatkowymi obowiązkami. Dlatego warto, aby już teraz wiedzieli, jak efektywnie planować swój czas oraz w jaki sposób skutecznie realizować zamierzone cele.

SZKOLENIE NR 9. EWD jako metoda badania efektywności pracy szkoły i nauczycieli

Program szkolenia:

1. Istota i sposób kalkulacji EWD.

2. Diagnoza sytuacji w szkole na podstawie trzyletnich wskaźników EWD.

3. Zastosowanie jednorocznych wskaźników EWD w cyklu ewaluacyjnym: identyfikacja obszarów problemowych, wdrożenie działań naprawczych i kontrola efektów.

JUŻ WKRÓTCE: Procedura oceny pracy nauczyciela

Zakres szkolenia:

 • formalno-prawne regulacje oceniania pracy nauczyciela – terminy oceniania, uprawnienia do wnioskowania o dokonanie oceny,
 • kryteria oceny pracy nauczyciela,
 • tryb dokonywania oceny,
 • uprawnienia nauczyciela w procesie oceniania.

JUŻ WKRÓTCE: Uprawnienia Rady Pedagogicznej. Regulamin pracy Rady Pedagogicznej

Program szkolenia:

 • kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Pedagogicznej,
 • dokumentowanie pracy Rady Pedagogicznej,
 • zasady podejmowania uchwał, wyrażania opinii zgodnie z uprawnieniami Rady Pedagogicznej,
 • podstawy techniki prawodawczej w zakresie formułowania postanowień Rady Pedagogicznej.

JUŻ WKRÓTCE: Czas pracy nauczyciela na podstawie art. 42 KN

Zakres szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • obowiązki nauczyciela w ramach 40–godzinnego tygodniowego czasu pracy,
 • zasady rozliczania godzin „karcianych”,
 • dokumentowanie pracy nauczyciela.

Współpracują z nami: szkolenia nauczycieliszkolenia

Copyright @ 2012 ECRK - szkolenia online dla oświaty

Regulamin korzystania z serwisu