E-szkolenia
dla Rad Pedagogicznych
:

- najwyższa jakość merytoryczna, 
atrakcyjna formuła prowadzenia szkolenia, 
- wprowadzenie innowacji do Państwa szkoły,

- emisja w dowolnie wybranym miejscu i czasie oraz 
- bardzo korzystna cena.

szkolenia dla rad pedagogicznych, szkolenia dla nauczycieli, nauczyciel, rada pedagogiczna

SZKOLENIE NR 7. Analiza ilościowa i jakościowa testów szkolnych

Program szkolenia obejmuje: 

 • pojęcie pomiaru dydaktycznego.
 • techniki obliczania podstawowych wskaźników: łatwości, frakcji opuszczenia, rzetelności testu i innych.
 • ćwiczenia praktyczne, w tym pełna analiza ilościowa testu.

Główny cel szkolenia to doskonalenie kompetencji nauczycieli z zakresu diagnozy edukacyjnej.

Inne szkolenia dla Rad Pedagogicznych,  szkolenia dla Dyrektorów szkół 

SZKOLENIE NR 5. Zasady oceniania i klasyfikowania uczniów w placówce oświatowej

Czy całe grono pedagogiczne Państwa szkoły zna i stosuje zasady oceniania, takie jak m.in. systematyczność i rytmiczność, różnorodność, różnicowanie wymagań, jawność kryteriów, otwartość, różnicowanie ważności ocen? Czy wszyscy nauczyciele mają świadomość obowiązków, jakie nakłada na nich Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (...) oraz inne akty prawne podejmujące tematykę oceniania i klasyfikacji?

Nasza współpraca z wieloma szkołami wskazuje, że w tym obszarze, będącym wszak jednym z filarów procesu kształcenia, niestety bardzo często pojawiają się uchybienia ...

Inne szkolenia dla Rad Pedagogicznych,  szkolenia dla Dyrektorów szkół 

SZKOLENIE NR 1. Zasady prowadzenia dokumentacji pedagogicznej

Szkolenie dla rady pedagogicznej przeznaczone na potrzeby wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w każdej jednostce oświatowej, zarówno publicznej jak i niepublicznej.

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani:

 • z przepisami prawa określającymi rodzaje dokumentacji 
  pedagogicznej i zakresy informacji, które w tych dokumentach koniecznie muszą być zawarte,
 • z zasadami prowadzenia (wypełniania) dokumentów szkolnych oraz sposobem dokonywania sprostowań i poprawek.

Inne szkolenia dla Rad Pedagogicznych 

SZKOLENIE NR 10. Odpowiedzialność prawna nauczyciela

W obliczu zmian, jakim podlega dzisiejsza szkoła, w obliczu wzrostu stopnia skomplikowania przepisów oświatowych i rosnących wymagań w stosunku do nauczycieli, w obliczu wzrastającej świadomości, a czasem również roszczeniowości rodziców i wreszcie w obliczu nagłaśnianych w mediach przykładów niewłaściwych bądź niezgodnych z prawem zachowań nauczycieli warto aby kadra pedagogiczna dokładnie znała zakres swojej odpowiedzialności.

Odpowiedzialności, której źródeł szukać należy przede wszystkim w prawie cywilnym, karnym, oświatowym i prawie pracy.

Inne szkolenia dla Rad Pedagogicznych,  szkolenia dla Dyrektorów szkół 

SZKOLENIE NR 2. Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej

Nauczyciele i pracownicy administracji w placówce oświatowej mają szeroki dostęp do danych osobowych uczniów, rodziców i osób fizycznych niezwiązanych bezpośrednio ze szkołą np. interesantów, kontrahentów. Ustawowy obowiązek ochrony danych osobowych ciążący na pracownikach musi być zrealizowany w taki sposób, by konstytucyjne prawo obywatela do ochrony jego danych było zagwarantowane, zaś przetwarzanie, zbieranie, udostępnianie i utrwalanie danych odbywało się zgodnie z przepisami zawartymi w § 26 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

Pracownicy jednostki oświatowej powinni znać: 
1) zasady postępowania z danymi osobowymi,
2) zapisy w wewnętrznych procedurach ochrony danych.

 

Inne szkolenia dla Rad Pedagogicznych,  szkolenia dla pracowników administracji 

SZKOLENIE NR 4. Mobbing w placówce oświatowej

Zgodnie z zapisami art. 94³ kodeksu pracy „pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi”.

Wprowadzenie Paktu Antymobbigowego jest jedną z form unormowania etycznego postępowania pracowników, ale tylko formą administracyjną. Do tego, by w zakładzie pracy mobbing nie występował potrzebne jest przede wszystkim zrozumienie tego zjawiska, znajomość możliwych sposobów skutecznego przeciwdziałania i nade wszystko odpowiedzialności cywilnej i karnej za naruszanie godności innej osoby.

Praktyka pokazuje, że większość osób utożsamia mobbing z przydziałem dodatkowych zadań, stawianiem wymogów co do jakości wykonywanej pracy, nadzorem czy kontrolą. Łatwo w takich sytuacjach formułuje się oskarżenia! A to nie ma nic wspólnego z mobbingiem! W ostatnim czasie jedną z częściej mobbingowanych osób jest dyrektor szkoły. 

Inne szkolenia dla Rad Pedagogicznych,  szkolenia dla Dyrektorów szkół 

SZKOLENIE NR 3. Zasady organizacji i świadczenia pomocy p-p po zmianie prawa od 1 września 2013

Rozporządzenie MEN z dn. 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach całkowicie uchyliło wcześniejsze Rozporządzenie, w którym była mowa m.in. o planach działań wspierających (PDW), o Kartach Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU), o konieczności opracowywania uczniom z orzeczeniami Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET-ów). Skoro już tych, dość uciążliwych zapisów nie ma, to jak zorganizować i w jaki sposób udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej potrzebującym uczniom?

Nasze e-szkolenie wyczerpująco odpowiada na to pytanie!

Inne szkolenia dla Rad Pedagogicznych 

SZKOLENIE NR 6. Kontrola zarządcza w placówce oświatowej i jej standardy

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia:

 • istota kontroli zarządczej,
 • standardy kontroli zarządczej,
 • mechanizmy kontroli zarządczej niezbędne  do osiągania celów i realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych w placówce oświatowej,
 • analiza ryzyk związanych z realizacją podstawy programowej.

Ponadto podczas szkolenia omówimy rolę Rady Pedagogicznej w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej.

Inne szkolenia dla Rad Pedagogicznych,  szkolenia dla pracowników administracji,  szkolenia dla Dyrektorów szkół 

SZKOLENIE NR 8. Zarządzanie czasem przez nauczyciela

"Zarządzanie czasem przez nauczyciela" to pierwsze z serii szkoleń tzw. miękkich umiejętności, oferowanych na naszej platformie e-szkoleniowej. 

Obserwując kierunki dyskusji politycznej należy się spodziewać, iż nauczyciele będą musieli zmierzyć się z nowymi, dodatkowymi obowiązkami. Dlatego warto, aby już teraz wiedzieli, jak efektywnie planować swój czas oraz w jaki sposób skutecznie realizować zamierzone cele.

Inne szkolenia dla Rad Pedagogicznych,  szkolenia dla pracowników administracji,  szkolenia dla Dyrektorów szkół 


Współpracują z nami: szkolenia nauczycieliszkolenia

Copyright @ 2012 ECRK - szkolenia online dla oświaty

Regulamin korzystania z serwisu